می‌گویند که تاریک‌ترین لحظه دقیقا قبل از طلوع است. و من سال‌هاست که در این تاریکی در انتظار نشسته‌ام. این تاریکی تکرار شونده. و فراموشی… فراموشی اینکه به انتظار چه نشسته بودم. باشد که تاریکی ابدیت، پایان ببخشد بر این تیرگی که به ژرفای ابدیت است.

۱۴۰۲/۰۲/۲۸