چون رخت تیره بر تن
کردم ز بخت شومم
گمان بردند که من هم
اهریمنم سراسر

لاکن بدان تو ای دوست
در پشت این سیاهی
نیست جز عشق و دوستی
حتی اگر سراسر

اهریمنم بدانند

۱۴۰۲/۰۳/۱۱