هرچند که از این فصل بهاران
نشد هیچ نصیب ما را
جز زردی و درد و برگریزان

لیک رضا داریم، ما در دل نالان
بس این که ببینیم
لب و قلب یار خندان

۱۴۰۲/۰۳/۰۶