به راستی که باید، دستمالی برداشت. دستمالی برداشت و پاک کرد، لکه‌های تیره‌ای را که از خود، به روی برگ‌های رنگی این کتاب زیبا به جا می‌گذارم. و چه نیکوتر آن‌ که، دوات را بشکنم و هر چه دارم بر یک برگ بنویسم. یک برگ سیاه، در بین برگ‌های رنگارنگ این کتاب.