بس که این روح و روان شد از بر گیتی کبود
چون نهایت خسته‌ام، همچون غزاله خسته بود

جمعه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲


برای غزاله علیزاده.

tiredness